Gelecek

DX > DX Makine Çevre Politikası

Çevre Politikası

Taahhüdümüz, sürekli olarak çevresel performansımızı iyileştirmek, faaliyetlerimize ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmaktır.

DX Makine, faaliyetlerini, yaşam döngüsü, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir gelişme ve sürekli iyileştirme prensibine dayandırmaktadır.

Faaliyetlerimiz

Tesislerimizi, yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygun şekilde işleteceğiz.

En iyi teknolojileri ve işletme prosedürlerini uygulayarak, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre, sağlık ve iş güvenliği risklerine maruz kalmasını en aza indireceğiz.

Yenilenmesi mümkün olmayan doğal kaynakların kullanımını en aza indirmek için alternatif hammadde ve yakıt kullanımını arttıracağız.

Tesislerimizde tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf edecek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarını sağlayacağız.

Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirleyecek ve bunları azaltacağız.

Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştireceğiz ve performansımızı ölçeceğiz.

Hedeflerimize ulaşmak için eylem planları hazırlayıp, performansımızı sürekli olarak iyileştirip, takip edeceğiz.

Yatırım Projeleri

Büyük yatırım projelerini uygulama safhasından önce çevresel etki değerlendirmesi yapacağız. Yatırım projelerini, ilgili yasa, standart ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştireceğiz.

Eğitim

Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve çalışanlarımızın çevre koruma konusunda aktif rol almaları için, gerekli eğitimleri vererek bilinçlendirilmelerini sağlayacağız.

Taşeron ve Tedarikçilerimiz

Taşeron ve tedarikçilerimizden, iş sağlığı ve güvenliğiyle çevre değerlerimize saygılı olmalarını talep edecek, bilinçlendirme eğitimi vereceğiz. Tesislerimizde çalışırken, şirketimizin politika ve prosedürlerimize uymalarını zorunlu tutacağız.

Ürün Yönetimi

İnsan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri en aza indirmek ve olası atık miktarını sınırlamak amacıyla, ürün geliştirme, üretim, dağıtım ve uygulama aşamalarında sürdürülebilir gelişme yaklaşımı doğrultusunda hareket edeceğiz.

Paydaş Diyaloğu

Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin olası çevresel etkileri konusunda paydaşlarımızı düzenli olarak bilgilendirecek, onlardan gelen talepleri değerlendirecek ve sürekli bir iletişim içinde olacağız. Yasa, yönetmelik ve standartların uygulanabilirliğini, etkisini, maliyet/getiri dengesi değerlendirmek üzere yetkili makamlarla açık diyalog, bilgi alışverişinde bulunarak, etkin bir iş birliği içerisinde olacağız.

DX Makine Kalite Politikası